Algemene voorwaarden Puur Vrouw B.V.

Prijzen

Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief 6% of 21% BTW. Type- en invoer fouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

Het tot stand komen van de overeenkomst met Puur Vrouw B.V.

Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt. Bestellingen die op werkdagen voor 12.00 uur bij ons binnen zijn, worden in principe 5 werkdagen verzonden als het bedrag op onze rekening staat. Wij behouden ons echter het recht voor om uw bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren op grond van bijvoorbeeld de hoogte van het totaalbedrag van uw bestelling, openstaande facturen of uw betalingsgedrag in het verleden. Uiteraard nemen wij dan direct contact met u op (uiterlijk binnen 2 werkdagen). Ook als u onder een andere naam of adres bestelt en wij hebben gegronde reden om aan te nemen dat het om dezelfde persoon gaat hebben wij het recht uw bestelling te weigeren.

Levering – Nalevering

Alle producten uit de webwinkel hebben wij normaal gesproken op voorraad. Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren dan proberen we er zorg voor te dragen dat wij in principe het product binnen 5 werkdagen (of na telefonisch of email overleg) aan u kunnen leveren.

Indien wij een product uit de webwinkel moeten naleveren, berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten.

Retourneren van goederen / Ruilen

Wilt u één of meer van de door u bestelde producten terugsturen, dan kan dat natuurlijk. U heeft alle producten 14 dagen lang vrijblijvend op zicht, gerekend vanaf de dag van bezorging. Mocht u een artikel terug willen sturen of willen ruilen, stuur dan een e-mail naar info@puurvrouw.com. Het kan ook zijn dat u na afloop van de zicht termijn een artikel terug wilt sturen. Na beoordeling van uw vraag door onze klantenservice behoort ook dat tot de mogelijkheden. Retouren waarvoor geen afhaal afspraak is gemaakt, worden niet door ons geaccepteerd en verwerkt. Wij nemen alleen ongebruikte producten, in de originele verpakking, terug. Wij vergoeden niet de originele bezorgkosten voor ongewenste artikelen. En wij vergoeden niet de kosten van het terugsturen van de ongewenste artikelen.

Als u een artikel wilt ruilen voor een ander artikel, zullen wij u het nieuwe artikel, indien voorradig, binnen 3-4 werkdagen) toesturen. U ontvangt hierbij opnieuw een factuur. Zodra wij het om te ruilen artikel retour hebben ontvangen, sturen wij u hiervan een bevestiging middels een creditnota. Indien u de factuur reeds voldaan heeft, storten wij het bedrag binnen 10 werkdagen na de datum van de creditnota op uw rekening.

Inpak fouten

Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpak fouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 4 dagen na bezorging per e-mail (info@puurvrouw.com) aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen ervoor dat u het ontbrekende product binnen 3 werkdagen toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met u tevens een afspraak over het afhalen van het foutief toegestuurde product.

Let op! U bent zelf verantwoordelijk te controleren of u wel de juiste producten hebt ontvangen.

Betalen

Vooruitbetalen

Bestelling met een vooruitbetaling houden wij maximaal 14 dagen in behandeling. Na de 14 dagen verstreken zijn wordt u middels een e-mail op de hoogte gebracht. Reageert u niet binnen de dan gestelde termijn wordt uw order geannuleerd. Om vooruitbetalingen goed te kunnen genereren gebruik dan als betalingskenmerk uw bestelnummer.

Rabobank: NL92RABO 0315 4798 41 t.n.v. Puur Vrouw B.V. (vanuit het buitenland BIC: RABONL2U).

Online betalen

U kunt op onze site online betalen met iDEAL. U rekent hiermee af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Als u al internetbankiert kunt u eenvoudig uw bestelling online afrekenen bij uw eigen bank. Wij zullen uw bestelling altijd aanvaarden en uitvoeren. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact met u opnemen over het eventueel terugstorten van het bedrag op uw rekening. Uiteraard kunt u bij het uitblijven van een levering altijd contact met ons opnemen en verzoeken om het bedrag terug te storten; wij zullen binnen 2 werkdagen gehoor geven aan dit verzoek.

Hoe werkt iDEAL?

Om uw bestelling af te rekenen, klikt u op het iDEAL. Kies hierna uw bank en u ziet daar dan de betaling al klaar staan. U ondertekent zoals u dat gewend bent bij Internetbankieren bij uw eigen bank. Een betaling met iDEAL wordt direct afgeschreven. Wij ontvangen online een bevestiging, zodat een snelle levering mogelijk is.

Waar zie ik dat er met iDEAL betaald is?

Na elke betaling met iDEAL ziet u een bevestiging die u kunt afdrukken. Ook binnen internetbankieren en op uw rekeningafschriften is elke betaling met iDEAL zichtbaar. Betalingen met VISA en Mastercard zijn ook mogelijk. De uitlevering van orders na een VISA of Mastercard zijn 2- 10 dagen. Tevens accepteren wij betalingen vanuit het buitenland me Bancontact, SOFORT, GIROPAY, enz. Alle online betaalsystemen bieden wij zonder extra kosten aan.

Productinformatie

In deze webwinkel zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft.

Bezorgen

Bezorgen binnen Nederland

Wij sturen uw bestelling graag naar u toe. Wij berekenen u wel bezorgkosten. De kosten voor het versturen van onze pakketten bedragen:
Wij berekenen u wel bezorgkosten. De kosten voor het versturen van onze pakketten bedragen:

Voor pakketten binnen Nederland met een totale waarde tot €150, zijn de verzendkosten €7,75
Voor pakketten binnen Nederland met een totale waarde boven de €150, zijn de verzendkosten €10,29

Bezorgen binnen Europa

Wij sturen uw bestelling graag naar u toe. Wij berekenen u hiervoor wel bezorgkosten.
Voor pakketten binnen Europa met een totale waarde tot €150, zijn de verzendkosten €10,00
Voor pakketten binnen Europa met een totale waarde boven de €150, zijn de verzendkosten €14,00

Bezorgen buiten Europa

Wij sturen uw bestelling graag naar u toe. Wij berekenen u hiervoor wel bezorgkosten. Voor pakketten buiten Europa met een totale waarde tot €150, zijn de verzendkosten €15,00
Voor pakketten buiten Europa met een totale waarde boven de €150, zijn de verzendkosten €20,00

Aansprakelijkheid

Puur Vrouw B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij verzaken daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade).

Klachten – geschillen – toepasselijk recht

Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten per email (info@puurvrouw.com) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Boxmeer. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht

Puur Vrouw B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Puur Vrouw B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Puur Vrouw B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Scroll naar boven